Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Steun van CLIMAF voor de Vrouwenrechten

CLIMAF –Centre de Liaison International de la Franc-Maçonnerie Féminine/ Internationaal  Verbindingscentrum van de Vrouwelijke Vrijmetselarij dat momenteel 11 Obediënties met meer dan 20.000 leden omhelst –  betuigt hierbij haar grote bezorgdheid over de genomen beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten betreffende het ontnemen van het federale recht op abortus. 

De proliferatie van de Amerikaanse taten, die als gevolg van deze beslissing vrouwen het recht heeft ontnomen om over hun eigen lichaam te beschikken, toont aan in hoeverre deze situatie ernstig is.

Wij, vrouwelijke vrijmetselaars van CLIMAF werken aan het verbeteren van deze situatie voor alle vrouwen in onze samenlevingen en stellen zich een wereld voor waarin alle vrouwen vrije keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit, moederschap, carrière. 

Nogmaals beseffen we eens te meer dat we alert moeten blijven als het om vrouwenrechten gaat.

Daarom willen we met kracht laten zien dat we het niet eens zijn met een beslissing die zo respectloos is voor de gevolgen en het belang van vrouwen, en de samenleving in het algemeen.

Het lijkt ons bovendien dat deze beslissing van onze Amerikaanse vrienden in strijd is met het tweede deel van de onafhankelijkheidsverklaring uit 1776: 

 “We beschouwen deze waarheid als vanzelfsprekend dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat ze door de schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten waaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk.

VM vrouwen steunen zowel de Amerikaanse vrouwen als al diegenen die vechten om vrij over hun lichaam en hun recht op geluk te beschikken.