Grande Loge Féminine de Belgique •
Vrouwengrootloge van België

Perbericht van de Belgische liberale en a-dogmatische maçonnieke Obediënties : opvangcrisis en de rechtsstaat

Iedere asielzoeker heeft recht op een menswaardige behandeling: als het respect hiervoor zoek is, is zwijgen geen optie

Iedere asielzoeker heeft recht op een zodanige opvang dat hij een menswaardig bestaan kan leiden. Dit beginsel is vastgelegd in Artikel 3 van de Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers.

Dit recht op opvang zorgt ervoor dat een persoon, die om internationale bescherming verzoekt, niet in een situatie van materiële ontbering wordt gelaten, waardoor hij niet in zijn meest fundamentele behoeften, zoals voedsel, kleding, veilig onderdak en medische verzorging kan voorzien.

Hoewel het gaat om een recht op materiële bijstand gedurende de gehele asielprocedure, is het duidelijk dat de aanvrager, om van dit grondrecht gebruik te kunnen maken, eerst een zaak voor de rechter moet brengen.

In 2022 hebben -alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- meer dan 6.500 personen zich met uiterste spoed tot de Arbeidsrechtbank van Brussel moeten wenden om de opvang te krijgen waarop zij als asielzoekers recht hebben. Terwijl het Agentschap FEDASIL in de meeste gevallen door de Arbeidsrechtbank is veroordeeld om, op straffe van een boete, onderdak te verschaffen, wachten meer dan 3.000 kinderen, vrouwen en mannen hier nog steeds op. Ondanks de winter leven deze “onzichtbaren” op straat in onhoudbare omstandigheden die in strijd zijn met Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verzuim van de Belgische staat en Fedasil om rechterlijke beslissingen uit te voeren door een “gebrek aan politieke wil” is veroordeeld in bijna 750 uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Om de absurditeit ten top te drijven: de duizenden financiële sancties die aan de staat en FEDASIL opgelegd werden, volstaan ruimschoots om iedereenop te vangen. Maar op dit moment hebben de asielzoekers het koud, hebben ze honger, brengen ze de nacht buiten door en worden ze ziek. Het zijn verenigingen en vrijwilligers, van alle strekkingen en filosofische overtuigingen, die hen te hulp schieten, hen iets warms te drinken of te eten brengen, hen voorzien van tenten, winterkleren en slaapzakken…

Deze situatie is in strijd met de beginselen van een op de rechtsstaat gebaseerde democratie en de fundamentele rechten van de mens. Vandaar dat wij vinden dat wij moeten reageren, ondanks het feit dat, als apolitieke, kosmopolitische en pluralistische instelling, de Vrijmetselarij niet tot doel heeft een gemeenschappelijke standpunt tot uitdrukking te brengen. Maar wanneer het respect voor menselijke waarden zoek is, is zwijgen geen optie meer.

In alle omstandigheden verdedigen Vrijmetselaars de fundamentele rechten en vrijheden die elke democratie moet navolgen en bevorderen. Het is in die geest dat de Belgische Obediënties willen herinneren aan hun waarden van Vrijheid, Gelijkheid, Universele Broederschap en Waardigheid voor alle mensen, ongeacht hun geslacht, hun politieke en filosofische overtuiging, hun huidskleur en hun cultuur.

Mensenrechten zijn fundamenteel en universeel en dit rechtvaardigt onze oproep om een einde te maken aan de onmenselijke en vernederende behandeling van asielzoekers. Wij verzoeken de regering dan ook dringend structurele maatregelen te nemen om zowel de rechtsstaat en de mensenrechten als het asielrecht te eerbiedigen.

Hierbij gaat het zeker niet alleen over het beeld dat deze situatie van België geeft, maar ook en vooral over ons geweten als mens.

Wij hopen dat de regering de wijsheid en de kracht zal vinden om haar burgers waardig te vertegenwoordigen en in schoonheid haar plicht zal vervullen tegenover zij die op zoek zijn naar asiel.

Het Grootoosten van België, de Belgische Federatie van Le Droit Humain, de Vrouwengrootloge van België en Lithos Confederatie van Loges roepen dan ook op tot samenwerking op alle niveaus om snel een einde te maken aan deze mensonterende situatie.

De Grootmeesters en de Voorzitter van

Grootoosten van België
Belgische Federatie van de Internationale Gemengde Orde van Le Droit-Humain
Vrouwengrootloge van België
Lithos Confederatie van Loges